Hoppa till huvudinnehåll

ElectriCity – samarbete kring framtidens elektrifierade transporter

Hur skapar man förutsättningar för hållbara och attraktiva transporter i staden? Och hur kan staden utvecklas när avgaser och buller försvinner? I Göteborg arbetar 15 aktörer från industri, forskning och samhälle tillsammans med att utveckla, testa och demonstrera nya lösningar för framtiden. Samarbetet går under benämningen ElectriCity.

En eldriven buss laddar i Göteborg. Foto: Volvo Group.

Inom ElectriCity utvecklas, testas och demonstreras lösningar som kan bidra till hållbara, elektrifierade resor och transporter – och därigenom skapa nya möjligheter för stadsutveckling. ElectriCity, som startades med målet att främja en elektrifiering av kollektivtrafiken, har uppnått flera goda resultat. Detta har attraherat fler parter till samarbetet, som vidgats till fler områden och fördjupats. Samarbetets bredd skapar nya förutsättningar för att resa, bygga och bo i framtidens städer.

ElectriCity drivs av partners från industri, offentlig sektor och akademi som tillsammans accelererar innovationsarbetet och styrs av en gemensam vision.

Samarbetet arbetar inom flera olika områden:

Elektrifiering och utveckling av kollektivtrafik och byggarbetsplatser

Att testa, utvärdera och utveckla eldriven busstrafik är en central del av ElectriCity. 2015-2020 gick eldrivna bussar på linje 55 mellan Chalmers båda campusområden i Johanneberg och på Lindholmen i Göteborg och 2018-2020 utökades demonstrationstrafiken med eldrivna ledbussar på en del av linje 16 (EL16). Demonstrationsbussarna lade grunden till vad som då var en av de största upphandlingarna och utrullningarna av elbussar i Europa. Men det är inte bara elektrifiering som testats, utan även utformningen av och funktioner i och kring bussarna. Resultaten har hittills varit många och innefattar bland annat automatiserade funktioner, fungerande geofencing, attraktivare kollektivtrafik, renare luft, minskat buller och bättre hälsa för de som bor nära busslinjer med eldrivna bussar.

Även arbetsmaskiner på byggarbetsplatser, stadens arbetsmaskiner som används på våra gator och trafiken till och från byggarbetsplatser testas inom ElectriCity. Fokus ligger på att elektrifiera dessa fordon och få det att fungera på systemnivå – med stora vinster för stadsmiljön och de som arbetar med och kring dessa fordon.

Demoarena för nya produkter och tjänster

ElectriCity har skapat en plattform för utveckling och tester av tjänster och produkter som kan bidra till en mer attraktiv och effektiv kollektivtrafik, påskyndande av elektrifiering och en mer hållbar stadsmiljö. Till exempel så har demonstrationsarenan varit platsen för framtagande av innovativa IT-lösningar, tester av bussars utformning, nya hållplatslösningar, trafikledningssystem och säkerhetskoncept samt system för energiförsörjning och energilagring. Uppkopplade lösningar för trafikplanering och -styrning och underhåll testas också, liksom nya affärsmodeller för hållbar mobilitet i staden, som är möjliga att skala upp utanför demonstrationsarenan.

En plattform för forskning

När en tyst och utsläppsfri helelektrisk buss rör sig i stadsmiljö, uppstår nya situationer som är intressanta för forskningen. Det kan gälla hur invånarna i staden upplever och påverkas av bussarna, eller hur resenärer uppfattar och använder de nya lösningar som följer med busslinjen. Inomhushållplatser är också ett helt nytt fenomen som kan bli vanligare. Hur hanterar man klimatet inomhus, med en buss som kommer och går? Hur bör elsystemen byggas? Och inte minst – hur kan städer planeras på nya sätt? Ny forskning kan ge svar.