Hoppa till huvudinnehåll

Electra

Inom Electra har projektparterna arbetat för att elektrifiera transporterna till och från byggarbetsplatser. Med tydligt fokus på ett systemperspektiv har projektet lagt en viktig pusselbit för att bygg- och anläggningsbranschen ska bli elektrifierad och mer hållbar, samtidigt som miljön och medborgarna gynnas i form av lägre utsläpp och buller.

En eldriven Volvolastbil vid en byggarbetsplats. Foto: Volvo.

En betydande och resurskrävande del i byggprocessen utgörs av transporter till och från byggarbetsplatser. Transporter och grävarbeten i byggsektorn utgör ca 10–15 procent av hela transportsektorns utsläpp, eller upp till 4–5 procent av Sveriges totala CO2-utsläpp. I relation till byggnadernas klimatpåverkan och energianvändning är transporterna i byggskedet många gånger en bortglömd miljöfråga.

Utrullningen av elektriska lastbilar på marknaden pågår och byggbranschen förbereder sig för en omställning. Än så länge sker endast en obetydande andel av byggtransporterna med hjälp av elektriska lastbilar och det är av stor vikt att öka kunskapen och få förståelse för hur de kan tillämpas i olika miljöer samt vilken påverkan och vilka krav elektrifieringen har ur ett samhällssystem-och byggprocessperspektiv.

Inom projektet Electra har flera olika parter samarbetat för att öka kunskapen kring de systemförändringar som krävs i urban miljö baserat på införandet av en koordinerad planering och optimering av elektrifierade transportfordon i byggbranschen samt att identifiera nya förutsättningar och affärsmodeller som omställningen kommer kräva. 

Resultat

Tre områden har identifierats ha stor påverkan på hur vi ska genomföra transitionen till ett elektrifierat bygg och masslogistiksystem:

  • Aktörernas roller för att skapa förutsägbarhet och planera
  • Hur vi ska förhålla oss till laddinfrastruktur (fast eller temporär, publik eller privat och bokningsbar eller ej) 
  • Hur vi kan stötta planeringen för hög utnyttjandegrad och transporteffektivitet. 

Om vi ska lyckas med att elektrifiera masstransporterna måste fokus ligga på att möjliggöra en ökad nyttjandegrad av både fordon och laddinfrastruktur och transporteffektivitet samt att den kan säkerställas över en längre tid. Investeringar i högeffektladdare och ellastbilar behöver betala sig och då är hög nyttjandegrad en förutsättning för att nå lönsamhet. Här behöver aktörer såsom kommuner, beställare och entreprenörer ta mer ansvar för att skapa förutsättningar genom längre kontrakt och mer långsiktig planering.

För att lyckas kommer vi behöva planera mer och bättre. På strategisknivå gällande lokalisering av laddinfrastruktur och kapacitet i elnätet. På taktisknivå gällande matchning mellan typ av fordon och typ av projekt. På operativ nivå gällande ruttplanering och laddintervall. För att kunna planera bättre behöver vi tillgång till data av hög kvalitet och i stor mängd. För att nå denna data behöver vi ökad datadelning mellan aktörerna och större krav på digitalisering av transport och byggbranschen.
 

Slutkonferens

Den 19 september 2023 hölls en slutkonferens för Electric Worksite och ELECTRA. Här kan du ta del av presentationerna från den dagen.

Kontakt