Hoppa till huvudinnehåll

Testbäddsmiljö för elektrifierad autonom kollektivtrafik på vatten

Projektet syftar till att klargöra potentialen och utvärdera resursbehov för en öppen delad testbäddsmiljö där innovativa lösningar inom elektrifierad och autonom kollektivtrafik på vatten kan testas och utvecklas.  

Trafik på Göta älv i Göteborg. Foto: Edvin Johansson på Unsplash.

Testbäddsmiljön blir en viktig förstärkning i omställningen av Sveriges transportsystem och erbjuder, förutom tillgång till en fysisk och digital infrastruktur, en samverkansmiljö för offentliga och industri- och forskningsaktörer där kunskap och erfarenheter kan delas och omsättas i praktisk tillämpning. 

Primärt så kommer projektet att utvärdera och analysera möjligheten att skapa en gemensam öppen testbäddsmiljö för urbana vattentransporter, som älvtrafik och skärgårdstrafik, i Göteborgsområdet, men tilltänkta testbädden skulle även kunna vara tillämpbar för innovativa lösningar inom andra delar av sjötrafiken. Projektet kommer att identifiera och uppskatta de resurser och centrala frågeställningar som krävs för att sjösätta testbäddsmiljön, kopplade till bland annat infrastruktur, mobilitetsmönster och legala aspekter.

Projektet, som drivs som en genomförbarhetsstudie, utgår från ett antal befintliga studier och undersökningar som ska sammanställas och analyseras för att identifiera den optimala uppsättningen och en framgångsrik etablering av testbädden. Bland annat så kommer projektparterna att utgå från en befintlig Älvutredning i Göteborg och resvaneundersökningar för att skapa en grund för olika alternativa val för ett fortsatt projekt. Studien ska täcka in aspekter inom stadsutveckling, fastighetsutveckling, kollektivtrafikbehov, energi- och effektförsörjning, mobilitetsbehov och existerande regelverk. Projektet fokuserar sitt arbete inom två arbetspaket:

AP1: Elektrifiering & Infrastruktur 

Arbetspaketet utvärderar, utifrån fastighets- och stadsutvecklingsperspektiv, tillgängliga alternativ för placering av ett färjeläge som ska husera de centrala komponenterna i testbäddsmiljön. Ett sammanhållet färjeläge med koppling till resenärer, övrig sjötrafik, infrastruktur och med flexibilitet för fortsatt utveckling och påbyggnad. Viktiga aspekter att ta hänsyn till är exempelvis kajers beskaffenhet, tillgång till elnätsanslutning, möjlighet för flytbryggor, laddinfrastruktur och hållplatsutformning. Informationsinhämtning från andra städer, kollektivtrafikhuvudmän och fartygsleverantörer är också viktig input till utvärderingen. 

Sammantaget ska arbetspaketet producera ett beslutsunderlag för placering av färjelägen i Frihamnsområdet med beskrivna resurs- och investeringsbehov samt potential för tester av omställning till såväl elektrifierad som självkörande trafik på urbana vattenvägar. 

AP2: Mobilitet - beteende, policy & affärsmodeller 

Arbetspaketet utvärderar, från ett resenärs- och tjänsteleverantörsperspektiv, förutsättningar för och krav på alternativa färjor på stadsnära vatten. Ett specifikt område som kommer att undersökas är elektriska, autonoma färjor och vilka positiva effekter de kan ha på staden och dess invånare, bland annat genom minskade utsläpp, färre biltransporter, bättre koppling mellan olika stadsdelar och ett ökat användande av aktiva mobilitetslösningar som gång och cykel. För att utreda möjliga nyttor och hållbara affärslösningar kommer arbetspaketet att arbeta med så kallad co-creation för att få med perspektiv från resenärer, leverantörer, operatörer och tjänsteleverantörer. Systemperspektivet står i centrum i arbetspaketet men fokus kommer även att läggas på hur det är möjligt att få resenärer att vilja använda autonoma färjor och i förlängningen ändra sina resvanor till mer hållbara alternativ.

Arbetspaketet ska också syna policyrelaterade utmaningar.

Kontakt