Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Forskning för hållbara städer

Vilka nya möjligheter skapas när kollektivtrafiken i en stad elektrifieras? Kan man bygga och uppleva staden på ett annat sätt när buller och avgaser försvinner?

Inom ramen för ElectriCity bedriver Chalmers forskare ett antal projekt med den frågan som utgångspunkt. I fokus står bland annat buller, miljö, säkerhet, teknik, beteende och hållbarhet. Som forskningsarena används nya busslinje 55, som går mellan Chalmers båda campus vid Lindholmen och Johanneberg i Göteborg. På linjen bildar fordon, hållplatser och passagerarinformation en integrerad helhetslösning med unika inslag som är intressanta för forskningen. Till exempel hållplatsen vid Teknikgatan på Lindholmen Science Park som är placerad inomhus.

Exempel på Chalmers forskningsprojekt knutna till ElectriCity:

Passagerares, förares och medborgares uppfattning om elbussar

Inom ramen för European Bus System of the Future 2 har ett forskarlag från Chalmers studerat främst resenärernas, men även chaufförernas, uppfattningar av bussar och hållplatser på linje 55. Målet har varit att både bättre förstå behov och krav på systemets ingående delar, men också studera hur adoptionsprocessen sett ut. Ett speciellt fokus har varit hur kollektivtrafiken bättre ska integreras i staden.

Västtrafik har bidragit till projektet genom resenärsundersökningar. Volvo har arbetat med hur man kan minska energibehovet för uppvärmning i elektriska bussar, som en del av projektet.

Läs mer

ElectriCity Indoors   

Forskare på Chalmers har studerat energianvändning och inomhusklimat under de två första årens drift av Teknikgatans inomhushållplats. Undersökningarna har genomförts med hjälp av intervjuer med resenärer, mätningar av termiskt inomhusklimat och luftkvalitet samt datorsimuleringar

Undersökningarna ger värdefulla erfarenheter inför framtida planering, utformning och drift av liknande inomhusmiljöer. 

Läs rapporten                                                  

Miljöpåverkan från elektriska stadsbussar  

Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett gemensamt projekt studerat kollektivtrafikbussar med livscykelanalys för drift med elektricitet, HVO, biogas och diesel, baserat på data från Volvo Bussar AB och ElectriCity-linjen. Syftet är att skapa ett kunskapsunderlag avseende bussars miljöpåverkan över hela livscykeln, för strategisk planering av kollektivtrafik i Sverige och inom EU.

Resultaten från studien visar att miljöpåverkan för stadsbussar inte entydigt följer graden av elektrifiering – valet av laddnings-el och bränsle är avgörande. För klimatpåverkan innebär en ökande andel elektrisk körning sjunkande utsläpp för alla bränslen. Helt elektriska bussar har genomgående lägst emissioner om de laddas med vindkrafts-el eller svensk elmix.

Projektet finansierades av Västra Götalandsregionen.

Läs rapporten                          

Effekter VDS  

VDS-systemet i ElectriCity-bussarna är utvecklat för att underlätta styrningen, minska rattvibrationer och kompensera för ojämnheter i vägbanan. Syftet är att förenkla förarnas arbete och minska risken för arbetsrelaterade skador. Lars-Ola Bligård, forskare på Chalmers, undersöker hur förarna själva upplever VDS-systemet och arbetsmiljön i fordonet. Slutrapport väntas till våren 2019.

Läs mer

Användarperspektiv

Projektet utvärderar bussar och hållplatser ur resenärernas och de kringboendes perspektiv.

  • Uppfattar och värdesätter människor de speciella kvaliteter (låg ljudnivå, avgasfri drift) som eldrivna fordon ger? Upplever de en ökad kvalitet i kollektivtrafiken?
  • Med elektrifierade fordon kan kollektivtrafiken komma närmare bostäder och arbetsplatser. Hur reagerar och beter sig människor när bussarna kör inomhus, eller på andra ställen där fordon vanligtvis inte kör? Känner de sig hotade av bussarna? Hur riskbenäget beter de sig?
  • Hur påverkar hållplatsernas utformning flödet av resenärer in och ut ur bussen? Ju bättre flöde, desto kortare tid behöver bussen stå stilla.

Inomhushållplatsen

Projektet undersöker de situationer som uppstår när en buss används inuti en byggnad.

  • Hur upprätthåller man ett bra klimat i en byggnad trots att stora dörrar måste öppnas ofta för att släppa in och ut en buss, och trots att bussen i sig fungerar som en kyl- eller värmekälla beroende på utomhustemperatur? Här studeras hur styr- och reglerteknik kan användas för att kontrollera klimatet och minimera energiförlusterna. Genom att skicka data från den ankommande bussen till inomhushållplatsen kan byggnaden förberedas och göras redo för att ta emot buss och resenärer. Om byggnaden till exempel får information om hur många människor som snart kommer att kliva av bussen, kan uppvärmningen av lokalen anpassas och energi sparas.
  • Hur förhåller sig de ökade kostnader som en inomhushållplats medför till de eventuella mervärden som resenärerna upplever.

Tysta offentliga rum

Projektet fokuserar på den utmaning det innebär att hålla bullernivåerna nere i framtidens förtätade städer. Buller ger ökad stress, sämre koncentrationsförmåga och kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar.

  • Hur kan man skapa tysta oaser i den offentliga miljön? I projektet Tysta offentliga rum pågår forskning kring hur man kan skapa platser där invånarna kan få en paus från stadens störande bakgrundsljud. Som testplats används utomhushållplatsen på Sven Hultins plats. Här dämpas störande trafikljud och buller med hjälp av avancerad teknik samtidigt som väntande resenärer får en behaglig ljudupplevelse.

Innovationsledning

Sättet att arbeta inom ElectriCity är nydanade, där många organisationer verkar tillsammans med ett gemensamt fokus. Chalmers har tillsammans med tre andra parter inom ElectriCity ansökt om forskningsmedel för att undersöka hur samarbetsformen stödjer framväxten av attraktiva innovationsmiljöer i regionen.

Kontaktperson:

Selma Brynolf, Chalmers, +46 (0)31-772 22 37, selma.brynolf@chalmers.se